Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Upravený podľa ustanovení Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) vo vzťahu k zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 25.mája 2018

 

Prevádzkovateľ:          

4WAY, s.r.o., Preseľany 93, 956 12  PRESEĽANY
IČO: 50033778

                                          

Zoznam osobných údajov:

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platným nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Osobné údaje sú zbierané a spracované len v nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme Prevádzkovateľa:

• meno a priezvisko

• fakturačná adresa (ulica, č.d., psč a mesto/obec)

• adresa dodania (ulica, č.d., psč a mesto/obec)

• telefónne číslo

• email

 

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracované za týmto účelom:

•plnenie zmluvy

•spracovanie a reakcia na žiadosti, pripomienky alebo reklamácie zo strany dotknutej osoby

•vytvorenie zákazníckeho účtu

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia Zmluvy o internetovom pripojení a počas plynutia záručnej doby v rámci predmetnej zmluvy. Vaše osobné údaje využívame za účelom adresnej fakturácie a následnej účelovej komunikácie.

 

Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov v rámci spoločnosti 4WAY, s.r.o.

 

Dotknutá osoba má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu a doplnenie, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä právo na vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu. Užívateľ má právo na dočasné alebo trvalé zastavenie spracovávania osobných údajov alebo ich odstránenie s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné pre plnenie uzatvorenej Zmluvy o internetovom pripojení, resp. vedenie účtu, a to formou písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov (emailom na emailovú adresu spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu).

 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

•potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané

•vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov

•vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie

•vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

•opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

•likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

•likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

•blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 

Spoločnosť 4WAY, s.r.o. si Vás dovoľuje ubezpečiť, že Vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania. V prípade ďalších otázok a dotazov ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov Vám uvádzame telefónny kontakt: +421905 466 931 a email: 4way@4way.sk

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

verify

Po odoslaní Vás budeme kontaktovať do 24 hodín

* Tento údaj je povinný

Facebook