Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania verejnej telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu na Internet spoločnosti 4WAY, s.r.o.

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Účel, predmet, rozsah úpravy záväzkov zmluvných strán všeobecnými podmienkami.

1.1. Spoločnosť 4WAY, s.r.o. ako poskytovateľ verejných elektronických komunikačných služieb je v rozsahu licencií, poverení a všeobecných povolení vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oprávnená poskytovať verejné elektronické komunikačné služby v oblasti  sprostredkovania prístupu do siete Internet.

1.2. Spoločnosť 4WAY, s.r.o. vydáva v zmysle § 40 a nasl. Zákona č. 610/2003  tieto všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet.

1.3. Tieto všeobecné podmienky vrátane všetkých zmluvných dokumentov upravujú záväzkový vzťah uzavretý medzi spoločnosťou 4WAY, s.r.o. ako poskytovateľom elektronickej komunikačnej  služby sprostredkovania prístupu do siete Internet a fyzickými alebo právnickými osobami ako Účastníkmi tejto elektronickej komunikačnej služby, ktoré v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito všeobecnými podmienkami platne uzavreli so spoločnosťou 4WAY, s.r.o. zmluvu o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet.

1.4. Právne vzťahy medzi spoločnosťou 4WAY, s.r.o. a jej zmluvným partnerom založené príslušnou zmluvou o pripojení, v týchto všeobecných podmienkach a zmluve o pripojení bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona o elektronických komunikáciách a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

1.5. Užívateľ týmto splnomocňuje spoločnosť 4WAY, s.r.o., aby Užívateľa zastupoval pri právnom rokovaní spočívajúcim v prevedení objednávky služby televízneho a rozhlasového vysielania v dohodnutom rozsahu v spoločnosti SledovanieTV.sk s.r.o., IČO: 0047374063, a v súvislosti s vykonaním tejto objednávky vyjadril za Užívateľa súhlas s podmienkami používania služby a potvrdil zoznámenie sa so samostatnými zmluvnými dohodami, ako aj prijal všetky ďalšie rokovania, ktoré sú k tomuto potrebné.

Článok 2

Definície pojmov

2.1. Ak nie je v týchto všeobecných podmienkach uvedené inak, tak všetky pojmy definované v tomto článku všeobecných podmienok sa v rovnakom význame používajú vo všetkých zmluvných dokumentoch upravujúcich záväzkový vzťah medzi spoločnosťou 4WAY, s.r.o. a jej zmluvným partnerom, na základe toho:

2.1.1. Spoločnosť 4WAY, s.r.o. so sídlom Preseľany 93, 956 12, IČO : 50033778, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, v oddiel Sro, vložka číslo:39693/N sa ďalej označuje ako „Poskytovateľ“.

2.1.2. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o prístup do siete Internet prostredníctvom ňou vybranej  elektronickej komunikačnej služby poskytovanej Poskytovateľom, s ktorou Poskytovateľ uzavrie platnú zmluvu o pripojení, sa ďalej  označuje len ako „Účastník“.

2.1.3.Tieto všeobecné podmienky poskytovania elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet sa ďalej pre účely akýchkoľvek zmluvných dokumentov vystavených poskytovateľom označujú len ako „Podmienky“.

2.1.4.  Písomná objednávka vybranej elektronickej komunikačnej sprostredkovania prístupu do siete internet, v ktorej Účastník definuje základné parametre ním požadovanej elektronickej komunikačnej  služby, a to najmä názov elektronickej komunikačnej služby, jej predmet, rozsah, úroveň, spôsob pripojenia, možnosť využitia vlastného technického zariadenia alebo technického zariadenia poskytnutého Účastníkovi Poskytovateľom, dobu trvania používania vybranej elektronickej komunikačnej  služby, svoje identifikačné údaje, sa ďalej označuje len ako „Objednávka“.  Objednávka nie je súčasťou zmluvy.

2.1.5.  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby (zmluva o pripojení) uzavretá v zmysle § 43 a nasl. Zákona o elektronických komunikáciách medzi Poskytovateľom na strane poskytovateľa elektronickej komunikačnej služieb a Účastníkom na strane Účastníka a poskytovanej elektronickej komunikačnej služby, predmetom ktorej je poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát prostredníctvom siete Internet, vrátane všetkých zmluvných dokumentov označených rovnakým číslom ako zmluva o pripojení, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o pripojení sa ďalej označuje len ako „Zmluva“

2.1.6. Každý platne uzavretý dodatok alebo inak platne uzavretá dohoda účastníkov Zmluvy týkajúca sa akejkoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy, na základe ktorého dochádza k zmene obsahu Zmluvy sa ďalej pre účely Zmluvy označuje len ako „Dodatok“.

2.1.7. Sadzobník cien za elektronické komunikačné a doplnkové služby poskytované Poskytovateľom vydaný spoločnosťou 4WAY, s.r.o. sa ďalej označuje len ako „Cenník“.

2.1.8. Podmienky, Objednávka, Zmluva, ako aj všetky písomné dohody a Dodatky, ktoré sú označené totožným číslom Zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok, ktorými sa mení alebo dopĺňa obsah Zmluvy, sa ďalej súhrnne označujú len ako „Zmluvné dokumenty“.

2.1.9. Sústava všetkých funkčne prepojených technických zariadení prevádzkovaných a používaných Poskytovateľom pri poskytovaní elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet sa ďalej označuje súhrnne len ako „Sieť 4WAY“.

2.1.10. Medzinárodná verejná informačná dátová telekomunikačná sieť „Internet“ sa ďalej označuje len ako „Sieť Internet“.

2.1.11. Technické zariadenie Účastníka pripojené ku koncovému bodu Siete 4WAY určené na prijímanie, vysielanie, spracovanie alebo uchovanie informácií prenášaných v súvislosti s využívaním služby, prostredníctvom ktorého sa Účastník pripája prostredníctvom Poskytovateľa na Sieť Internet, sa ďalej označuje len ako „Koncové zariadenie Účastníka (KZ)“. Koncové zariadenie Účastníka musí byť v zhode s technickými požiadavkami ustanovenými osobitnými právnymi predpismi.

2.1.12. Technické zariadenie Poskytovateľa pripojené ku koncovému bodu Siete 4WAY určené na prijímanie, vysielanie, spracovanie alebo uchovanie informácií prenášaných v súvislosti s využívaním služby, prostredníctvom ktorého sa Účastník pripája prostredníctvom Poskytovateľa na Sieť Internet sa ďalej označuje len ako „Koncové zariadenie Poskytovateľa (KZ)“.

2.1.13. Technické zariadenie Poskytovateľa, ktoré je využívané pri plnení záväzkov Poskytovateľa stanovených Zmluvou, a na ktoré sa obvykle pripája Koncové zariadenie Účastníka, sa ďalej označuje len ako „Technické zariadenie Poskytovateľa“. Technické zariadenie Poskytovateľa je súčasťou Siete 4WAY.

2.1.14. Miesto, v ktorom bude umiestnené Koncové zariadenie Účastníka alebo Koncové zariadenie Poskytovateľa, sa ďalej označuje len ako „Miesto inštalácie“.

2.1.15. Konkrétna Účastníkom vybraná verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do Siete Internet, obsahom ktorej je prenos dát z/do Koncového zariadenia Účastníka alebo z/do zapožičaného Koncového zariadenia Poskytovateľa do/z koncového technického zariadenia inej osoby v inej elektronickej komunikačnej  sieti prostredníctvom Siete 4WAY, a ktorá je na základe Zmluvy v konkrétnom obsahu a úrovni v zmysle akceptovanej Objednávky poskytovaná Účastníkovi Poskytovateľom, sa ďalej označuje len ako „Služba“.

2.1.16. Pripojenie Koncového zariadenia Účastníka alebo zapožičaného Koncového zariadenia Poskytovateľa do Siete 4WAY,  prostredníctvom ktorého môže Účastník bez akéhokoľvek výrazného obmedzenia využívať Službu v zmysle podmienok dohodnutých Zmluvou, sa ďalej označuje len ako „Pripojenie do Siete Internet“.

2.1.17. Stav, kedy Účastník vôbec nemôže využívať Službu, sa ďalej označuje len ako „Porucha“.

2.1.18. Všetky úkony nevyhnutné na Pripojenie do Siete Internet, na ktorých vykonanie resp. zabezpečenie sa v Zmluve zaviazal Poskytovateľ, sa ďalej označujú len ako „Inštalačné úkony“.

2.1.19. Vstupný poplatok za zriadenie Pripojenia do Siete internet, ktorý je Účastník povinný zaplatiť Poskytovateľovi v súvislosti s uzavretím Zmluvy a ktorého výška je určená v Zmluve, sa ďalej označuje len ako „Aktivácia“.

2.1.20. Všetky zložky odplaty uhrádzané Účastníkom Poskytovateľovi za plnenie jej záväzkov stanovených Zmluvou určené v príslušných ustanoveniach Zmluvy a platného Cenníka sa ďalej spoločne označujú len ako „Cena za používanie služby“.

2.1.21. Každé jednotlivé zúčtovacie časové obdobie, počas ktorého Poskytovateľ poskytuje Účastníkovi Služby, a za ktoré je Účastník povinný platiť Cenu za používanie Služby, a ktorého dĺžka trvania je mesiac sa ďalej označuje len ako „Obdobie“.

2.1.22. Daňový doklad vystavený Poskytovateľom Účastníkovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky na zaplatenie Ceny za používanie služby, jej časti alebo akéhokoľvek peňažného záväzku Účastníka voči Poskytovateľovi sa ďalej pre účely Zmluvy označuje len ako „Faktúra“.

2.1.23. Zákon číslo 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov sa ďalej označuje len ako „Zákon“.

2.1.24. Zásady správneho využívania služieb – Fair Use Policy sa označuje ako „FUP“.

 

DRUHÁ ČASŤ

Predmet zmluvy, poskytovanie služby, zmluva

Článok 3

Predmet zmluvy

3.1. Na základe Zmluvy sa:

3.1.1. Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Účastníkovi počas trvania Zmluvy Službu a plniť všetky ďalšie povinnosti z nej vyplývajúce tak, ako sú stanovené Zmluvou a Podmienkami.

3.1.2. Účastník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za plnenie jeho záväzkov podľa Zmluvy Cenu za poskytovanie Služby vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených Podmienkami a Zmluvou a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v Podmienkach.

3.2. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, tak súčasťou poskytovania Služby v zmysle bodu 3.1.1. Podmienok je výlučne záväzok Poskytovateľa poskytnúť Účastníkovi Pripojenie do Siete Internet prostredníctvom Siete 4WAY alebo v súčinnosti s ostatnými poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb.

3.3. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, pri plnení svojho záväzku poskytovať Službu neposkytuje Poskytovateľ Účastníkovi žiadne technické zariadenia potrebné na použitie Služby, a taktiež nezabezpečuje funkčnosť Koncového zariadenia Účastníka

3.4. Spôsob a podmienky plnenia záväzkov a povinností účastníkov Zmluvy stanovených v bodoch 3.1.1. a 3.1.2. Podmienok sú uvedené v Zmluve alebo vyplývajú z Podmienok.

 

 

 

Článok 4

Rozsah a miesto poskytovanej Služby

4.1. Poskytovateľ je oprávnený Účastníkovi poskytovať Službu výlučne na základe platne uzavretej Zmluvy, a to v súlade s Podmienkami, Zákonom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.2. Poskytovateľ poskytuje Účastníkovi Službu, a to len v prípade riadneho a včasného splnenia všetkých záväzkov Účastníka stanovených v Zmluve a v Podmienkach, s výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach.

4.3. Poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytovanie Služby záujemcovi o jej poskytovanie v prípadoch uvedených v Podmienkach a v Zákone.

4.4. Ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa Zákona alebo podľa týchto Podmienok, uzavrie Poskytovateľ Zmluvu s každým záujemcom (fyzickou, ako aj právnickou osobou), ktorý splní podmienky stanovené týmito Podmienkami.

4.5. Poskytovateľ poskytuje Službu na území obce Preseľany  a okolí a to v závislosti od Miesta inštalácie a svojich technických možností.

Článok 5

Podmienky na poskytovanie Služby

5.1. Záujemca o poskytovanie Služby je povinný pred uzavretím Zmluvy :

5.1.1. vyplniť a doručiť Poskytovateľovi riadne a úplne vyplnenú Objednávku,

5.1.2. predložiť na požiadanie Poskytovateľa všetky ňou vyžiadané dokumenty osvedčujúce totožnosť záujemcu o poskytovanie Služby.

5.2. V prípade, že z Podmienok alebo zo Zákona nevyplýva niečo iné, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so záujemcom, ak:

5.2.1. poskytovateľ neobdržal v zmysle bodu 5.1.1. Podmienok od záujemcu po poskytovanie Služby riadne vyplnenú Objednávku, a/alebo

5.2.2. poskytovateľ neobdržal v zmysle bodu 5.1.2. Podmienok od záujemcu po poskytovanie Služby požadované dokumenty, a/alebo

5.2.3. poskytovanie požadovanej Služby podľa Objednávky je zo strany Poskytovateľa v mieste, rozsahu alebo za podmienok požadovaných záujemcom o poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné, a/alebo

5.2.4. Poskytovateľ nemá od záujemcu o poskytovanie Služby záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je/bol dlžníkom spoločnosti 4WAY, s.r.o. a je tak dôvodný predpoklad, že záujemca o poskytovanie Služby nebude riadne a včas plniť svoje záväzky stanovené Zmluvou a Podmienkami a/alebo

5.2.5. jej uzavretie by bolo v rozpore so Zákonom alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.3. Poskytovateľ je povinný začať poskytovať Službu v súlade s podmienkami všeobecných povolení, pričom súčasne musia by splnené  nasledovné podmienky:

5.3.1. zmluva bude medzi zmluvnými stranami platne uzavretá,

5.3.2. Účastník riadne a včas zaplatí Poskytovateľovi všetky svoje prípadné zo Zmluvy a Objednávky vzniknuté finančné záväzky, a to najmä Jednorazovú zriaďovaciu platbu,

5.3.3. Účastník pripraví Miesto inštalácie v súlade s Podmienkami a Zmluvou,

5.3.4. Účastník získa od všetkých dotknutých subjektov všetky nevyhnutné povolenia na využitie Služby,

5.3.5. neexistujú technické alebo organizačné prekážky, ktoré by Poskytovateľovi znemožňovali začať poskytovanie Služby.

Článok 6

Prerušenie alebo obmedzenie Služieb

6.1. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutný  čas prerušiť v potrebnom rozsahu poskytovanie Služby podľa ustanovení Zákona a Podmienok, resp. obmedziť poskytovanie týchto Služieb bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo iného verejného záujmu, rozhodnutia príslušného orgánu Slovenskej republiky, závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov, krízových situácií, a taktiež aj pre výkon prác potrebných na prevádzku, údržbu a opravu Siete 4WAY alebo prác potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti 4WAY. Na tieto skutočnosti bude Účastník upozornený v súlade s bodom 7.1.6. Podmienok.

6.2. Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť poskytovanie Služby podľa ustanovení Zákona a Podmienok bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade, ak Účastník nezaplatí akúkoľvek časť splatnej Ceny za používanie služby alebo jej časti podľa podmienok stanovených Zmluvou a Podmienkami ani do termínu určenom v upomienke vystavenej Poskytovateľom, a to až do času úplného uspokojenia celej pohľadávky Poskytovateľa zodpovedajúcej takémuto záväzku Účastníka, vrátane jej všetkého príslušenstva alebo do zániku Zmluvy.

6.3. Poskytovateľ je oprávnený okamžite zastaviť poskytovanie Služby podľa ustanovení Zákona a Podmienok bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade, ak Účastník :

6.3.1 zneužíva Služby, a to až do odstránenia zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneužívanie. Zneužívaním Služby je napríklad najmä vykonávanie akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky prostredníctvom poskytovanej Služby:

a/ šírenie a umožnenie šírenia nezákonnej a nevhodnej komunikácie

b/ šírenie a umožnenie šírenia počítačových vírusov

c/ šírenie a umožnenie šírenia nevyžiadaných a obťažujúcich správ

d/ porušovanie a umožnenie porušovania autorských a vlastníckych práv

e/ narušenie bezpečnosti sietí a systémov

f/  neoprávnený prístup alebo pokus o získanie neoprávneného prístupu k údajom v sieťach a systémoch 6.4. V prípade, že Poskytovateľ preruší, resp. obmedzí alebo zastaví v zmysle bodov 6.1. až 6.3. Podmienok poskytovanie Služby Účastníkovi, nezakladá toto konanie Poskytovateľa povinnosť zaplatenia akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady Účastníkovi.

6.5. V prípade opätovného poskytovania Služby podľa Zmluvy po odpadnutí dôvodu určeného v bode 6.3. Podmienok je Poskytovateľ oprávnený účtovať Účastníkovi náklady s tým spojené podľa Zmluvy a Cenníka platného v čase opätovného aktivovania Služby pre Účastníka bez zmeny podmienok Zmluvy uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami.

6.6. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť službu ak Účastník používa Službu v rozpore s jej využitím len pre potreby Účastníka, najmä ak neoprávnene poskytne Službu tretej osobe alebo prostredníctvom nej poskytuje ďalšie služby.

TRETIA ČASŤ

Práva a povinnosti Poskytovateľa a Účastníka

Článok 7

Práva a povinnosti Poskytovateľa

7.1. Poskytovateľ sa zaväzuje najmä:

7.1.1. uzavrieť Zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie Služby okrem prípadov určených v Podmienkach a v Zákone,

7.1.2. pri uzavretí Zmluvy poskytnúť Účastníkovi informácie o skutočnostiach súvisiacich s poskytnutou Službou, a to najmä informácie o forme, rozsahu a spôsobe poskytovanej Služby,

7.1.3. začať poskytovať Službu v súlade s podmienkami všeobecných povolení, pričom súčasne musia byť splnené všetky podmienky určené v bode 5.3. Podmienok

7.1.4. poskytovať Službu z Miesta inštalácie, v rozsahu, časovom období a za Cenu za používanie služby dohodnutú Zmluvou okrem prípadov určených v týchto Podmienkach a Zákone,

7.1.5. poskytovať Účastníkovi na jeho telefonické požiadanie vopred  dohodnutú podporu pri využívaní Služby, a to výlučne v prípade, ak podľa Zmluvy je obsahom Služby aj poskytovanie podpory Účastníka pri využívaní Služby,

7.1.6. pokiaľ je to možné vopred, akýmkoľvek vhodným spôsobom informovať Účastníka o obmedzeniach, prerušeniach a výpadkoch poskytovania Služby s výnimkou stavu mimoriadnych situácií, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany Poskytovateľa nemožné,

7.1.7. udržiavať  Sieť 4WAY v stave vyžadovanom príslušnými technickými normami Slovenskej republiky,

7.1.8. zabezpečovať poskytovanie Služby v obvyklom štandarde a kvalite a to ak nie je uvedená špecifikácia použitia agregácie, alebo iného obmedzenia rýchlosti sťahovania a odosielania dát je uvedená rýchlosť poskytovanej služby bežne dostupná. Bežne dostupná rýchlosť je dostupná minimálne 22 hodín počas celého dňa, minimálna rýchlosť môže byť znížená o 20 percent od bežne dostupnej rýchlosti, maximálna rýchlosť môže dosahovať trojnásobkom bežne dostupnej rýchlosti. Maximálna rýchlosť je dostupná iba v nočných hodinách počas pracovných dní.

7.1.9. bezodkladne odstrániť Poruchy vzniknuté bez zavinenia Účastníka, a to v čo najkratšom čase od oznámenia Účastníkom, resp. od zistenia vzniku Poruchy,

7.1.10. predkladať Účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej Služby, ak z povahy Služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné,

7.1.11. zablokovať na žiadosť Účastníka a jeho náklady prístup k elektronickej komunikačnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu  mládeže, a to v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné,

7.1.12. zabezpečiť ochranu osobných údajov Účastníka v prípadoch ustanovených Zákonom,

7.1.13. písomne informovať Účastníka o zvýšení sadzieb Cenníka, a to minimálne pätnásť dní pred tým, než tieto zmeny Cenníka nadobudnú účinnosť,

7.1.14. akékoľvek dodatočné požiadavky Účastníka spojené s využívaním Služby, ktoré nie sú zmluvnými stranami v Zmluve dohodnuté, bude poskytované Poskytovateľom Účastníkovi len na základe platne uzavretého Dodatku, a to len v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné.

7.2. Poskytovateľ má právo najmä:

7.2.1. overiť si zákonným spôsobom osobné a iné údaje uvedené záujemcom o poskytovanie Služby v ním predložených dokumentoch požadovaných Poskytovateľom v zmysle bodu 5.1.2. Podmienok,

7.2.2. aktivovať funkciu FUP.

7.2.3. odmietnuť v súlade s podmienkami stanovenými Zákonom a  Podmienkami poskytovanie Služby záujemcovi o poskytovanie Služby,

7.2.4. na zaplatenie Ceny za poskytovanie Služby Účastníkom v súlade s podmienkami Zmluvy a týmito Podmienkami.

7.2.5. na náhradu škody spôsobenú Účastníkom v Sieti 4WAY, na Koncovom zariadení Poskytovateľa a/alebo na Technickom zariadení Poskytovateľa v súlade s Podmienkami

7.2.6. dočasne prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby v súlade s ustanoveniami Zákona a Podmienkami,

7.2.7. na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Účastníka potrebnej na riadne plnenie svojich záväzkov stanovených Zmluvou.

7.2.8. ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Zmluvou a Zákonom.

7.3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a bezpečnosť údajov a dát prenášaných Účastníkom v Sieti Internet, ak je možnosť ich nechráneného získania v mieste Koncového zariadenia Účastníka,  Koncového zariadenia Poskytovateľa a v Sieti Internet .

Článok 8

Práva a povinnosti Účastníka

8.1. Účastník je povinný:

8.1.1. využívať Službu výlučne v súlade s Podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne pokynmi a návodmi Poskytovateľa

8.1.2. odo dňa účinnosti Zmluvy poskytovať Poskytovateľovi podľa jeho požiadaviek všetku súčinnosť, ktorá bude potrebná na plnenie záväzkov Poskytovateľa stanovených Zmluvou,

8.1.3. písomne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých Poskytovateľovi pri uzavretí Zmluvy, a to najmä zmenu bydliska (sídla), obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene Účastníka, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa vzniku prípadnej zmeny,

8.1.4. platiť Poskytovateľovi všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce z Cenníka a zo Zmluvy včas, v dohodnutej výške a v súlade s Podmienkami

8.1.5. vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby nebolo žiadnym spôsobom umožnené využitie/zneužitie Služby tretími osobami,

8.1.6. dodržiavať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby počas trvania Zmluvy nevznikla v Sieti 4WAY alebo akomkoľvek Koncovom zariadení Siete 4WAY a/alebo Technickom zariadení Siete 4WAY žiadna škoda, a to ani v prípade náhodnej udalosti,

8.1.7. chrániť prístupové heslá do Siete 4WAY poskytnuté Poskytovateľom na riadne využitie Služby pred ich zneužitím tretími osobami,

8.1.8. pri úhrade akejkoľvek časti z Ceny za používanie Služby uviesť v platobnom doklade úplne a správne všetky údaje potrebné na identifikáciu príslušnej platby ceny za používanie Služby, a to tak, ako budú uvedené v zaslanej Faktúre,

8.1.9. zabezpečiť na svoje náklady prípravu Miesta inštalácie Koncového zariadenia Poskytovateľa a/alebo Technického zariadenia Poskytovateľa, uschovať Koncové zariadenie Poskytovateľa a/alebo Technické zariadenie Poskytovateľa do doby jeho inštalácie, zabezpečiť všetky nevyhnutné povolenia  dotknutých subjektov s takýmto umiestnením Koncového zariadenia  Poskytovateľa a/alebo Technického zariadenia Poskytovateľa,

8.1.10. zabezpečiť oprávneným osobám Poskytovateľa prístup na Miesto  inštalácie,

8.1.11. zabezpečiť na svoje náklady Miesto inštalácie v súlade s príslušnými technickými normami Slovenskej republiky (STN),

8.1.12. oznámiť Poskytovateľovi mená osôb oprávnených zastupovať Účastníka  vo vzťahu k Poskytovateľovi

8.1.13. zabezpečiť po ukončení Zmluvy osobám oprávneným konať v mene Poskytovateľa prístup do

priestorov Miesta inštalácie za účelom demontáže a odobratia Koncového zariadenia Poskytovateľa a/alebo Technického zariadenia Poskytovateľa,

8.1.14. zachovávať v zmysle Zákona telekomunikačné tajomstvo, z ktorého predmetom príde do styku pri užívaní verejných telekomunikačných služieb.

8.2. Účastník má právo :

8.2.1. na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa ustanovení Zákona a Podmienok,

8.2.2. na poskytovanie Služby za podmienok stanovených v Zmluve a v Podmienkach, a to po riadnom a včasnom splnení všetkých podmienok stanovených v článku 5 Podmienok,

8.2.3. na bezplatné odstránenie Porúch vzniknutých bez jeho zavinenia,  pokiaľ ich riadne nahlási písomne, telefonicky, SMS alebo iným vhodným spôsobom Poskytovateľovi,

8.2.4. na primeranú zľavu z Ceny za používanie Služby v prípade nemožnosti využitia Služby bez jeho zavinenia v zmysle Podmienok; toto právo musí uplatniť najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa  príslušného zúčtovacieho Obdobia, inak toto právo zaniká,

8.2.5. ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami a Zákonom.

8.3. Účastník nie je oprávnený previesť akékoľvek svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

8.4. Účastník nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zásahy na Koncových zariadeniach Poskytovateľa a Technických zariadeniach Poskytovateľa, ani s nimi akýmkoľvek spôsobom manipulovať a nakladať, a to z dôvodu, že tieto sú počas celej doby trvania Zmluvy vo výlučnom vlastníctve Poskytovateľa.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Cena za používanie služby, Cenník

Článok 9

Všeobecné ustanovenia

9.1. Cena za používanie Služby je stanovená v súlade s platnými sadzbami Cenníka ku dňu uzavretia Zmluvy, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č . 18/1996 Z.z. v platnom znení (Zákon o cenách).

9.2. V Cene za používanie Služby nie je zahrnutá cena za použité verejné elektronické komunikačné služby poskytované iným telekomunikačným podnikom na základe zmluvného vzťahu s Účastníkom, za použitie ktorých musí Účastník zaplatiť tomuto inému telekomunikačnému podniku.

9.3. Účastník má právo, aby mu Poskytovateľ poskytoval Službu za Cenu za používanie Služieb pri uplatnení sadzieb podľa Cenníka platnej v čase použitia Služby.

Článok 10

Cena za používanie Služby

10.1. Výška Ceny za používanie Služby vyplýva zo Zmluvy a z Cenníka.

10.2. Výška Jednorazovej zriaďovacej platby vyplýva zo Zmluvy a z Cenníka, pritom v prípade zániku  Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu zostáva uhradená Jednorazová zriaďovacia platba Poskytovateľovi.

10.3. Cena za používanie Služby spolu so sumou DPH na túto sumu pripadajúcou je Účastník povinný platiť Poskytovateľovi v súlade s podmienkami konkrétnej Zmluvy, a to na každé Obdobie  poskytovania Služby podľa podmienok určených Zmluvou a týmito Podmienkami, na ktoré sa Cena za používanie Služby platí.

10.4. Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, Cena za používanie Služby sa platí na príslušné Obdobie vždy priebežne počas daného Obdobia.

10.5. Prvé zúčtovacie Obdobie na zaplatenie Ceny za používanie Služby začína plynúť v deň riadneho aktivovania Služby podľa Podmienok.

Článok 11

Platenie Ceny za používanie Služby

11.1. Účastník je povinný platiť každú platbu Ceny za používanie Služby spolu s príslušnou sumou DPH pripadajúcou na fakturovanú sumu Ceny za používanie Služby na základe Faktúr vystavených Poskytovateľom.

11.2. Účastník je povinný platiť Cenu za používanie Služby spôsobom uvedeným v článku 10 Podmienok a to za každé v Zmluve stanovené Obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy.

11.3. Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, každá Faktúra doručená Účastníkovi je splatná do štrnástich dní odo dňa jej vystavenia Poskytovateľom.

11.4. V prípade omeškania s platením akéhokoľvek peňažného záväzku Účastníka  Poskytovateľ zašle Účastníkovi upomienku so stanovením náhradného termínu splatnosti Faktúry.

11.5. V prípade neuhradenia Faktúry Účastníkom ani v náhradnom termíne je Poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie Služby  až do doby uhradenia peňažného záväzku, maximálne však na 15 dní.

11.6. V prípade, že Účastník neuhradí svoj peňažný záväzok ani v lehote 15 dní po prerušení poskytovania Služby, Poskytovateľ zruší s Účastníkom Zmluvu podľa Článku 14 Podmienok.

11.7. Účastník je povinný uhrádzať platby v prospech Poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy a Faktúry na bankový účet Poskytovateľa uvedený v Zmluve, resp. vo Faktúre.

11.8. Cena za používanie Služby za ktorékoľvek Obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy alebo akýkoľvek peňažný záväzok Účastníka vyplývajúci zo Zmluvy sa považuje za riadne a včas uhradený okamihom pripísania celej sumy fakturovanej Ceny za používanie Služby alebo peňažného záväzku Účastníka na bankový účet Poskytovateľa uvedený na Faktúre, a to najneskôr v posledný deň splatnosti Faktúry alebo lehoty uvedenej v upomienke zaslanej Účastníkovi.

11.9. V prípadoch, že dôjde zo strany Účastníka k oprávnenému vráteniu Faktúr, bude lehota splatnosti všetkých Faktúr, ktoré budú vystavené namiesto pôvodných Faktúr oprávnene vrátených Účastníkom rovnaká, ako splatnosť pôvodných Faktúr.

11.10. V prípade, že Poskytovateľ využije svoje právo vyplývajúce z Podmienok a dôjde počas trvania Zmluvy k zmene Cenníka, má Poskytovateľ právo účtovať Účastníkovi Cenu za používanie Služby podľa a sadzieb uvedených v platnom Cenníku, a to počnúc prvým dňom odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny Cenníka, k čomu dáva podpisom Zmluvy Účastník svoj súhlas.

PIATA ČASŤ

Reklamačný poriadok

Článok 12

Reklamácie Účastníka, vybavovanie reklamácií

12.1. Účastník je oprávnený reklamovať správnosť fakturovanej sumy Ceny za používanie Služby vyčíslenej vo Faktúre a kvalitu poskytovanej Služby (z dôvodu Poruchy) v lehote tridsať dní odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

12.2. V prípade, že Účastník neuplatní svoje právo podľa bodu 12.1. Podmienok na mieste uvedenom v bode 12.3. Podmienok, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto jeho právo zanikne.

12.3. Účastník môže reklamáciu podľa bodu 12.1. Podmienok uplatniť výlučne v Obchodnej kancelárii Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ je povinný na požiadanie Účastníka vydať Účastníkovi písomné potvrdenie o mieste, čase, spôsobe a predmete reklamácie.

12.4. Poskytovateľ je povinný reklamáciu podľa bodu 12.1. Podmienok prešetriť a výsledok svojho šetrenia oznámiť Účastníkovi do tridsať dní odo dňa, kedy bola reklamácia Účastníka platne doručená Poskytovateľovi.

12.5. V prípade, že prešetrenie reklamácie Účastníka podľa a bodu 12.1. Podmienok je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsaťdňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je Poskytovateľ povinný výsledok svojho šetrenia oznámiť Účastníkovi do šesťdesiat dní odo dňa, kedy bola reklamácia Účastníka platne doručená Poskytovateľovi.

12.6. Poskytovateľ sa zaväzuje zaslať Účastníkovi správu o vybavení reklamácie podľa bodov 12.4. a 12.5. Podmienok písomne alebo iným vhodným spôsobom.

12.7. Ak Poskytovateľ písomne neoznámi Účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie do šesťdesiatich dní od dátumu jej doručenia, reklamácia sa považuje za uznanú.

12.8. V prípade opakovaných alebo neopodstatnených reklamácií totožného Účastníka v tej istej veci nie je Poskytovateľ povinný tieto opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Účastníkovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je reklamácia, ktorá je podaná z iných  dôvodov ako sú uvedené bode 12.1. Podmienok.

12.9. Spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 12.8. Podmienok platí aj v prípade oneskorenej reklamácie Účastníka uplatnenej u Poskytovateľa po uplynutí lehoty uvedenej v bode 12.1. Podmienok.

12.10. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady fakturovanej Ceny za používanie Služby nemá odkladný účinok na povinnosť Účastníka zaplatiť dotknutú časť z Ceny za používanie Služby podľa príslušnej Faktúry Poskytovateľa, okrem prípadov ustanovených Zákonom.

12.11. V prípade, že Poskytovateľ uzná reklamáciu Účastníka uplatnenú podľa tohto článku 12 Podmienok za opodstatnenú, a to z dôvodu vzniku Poruchy, za ktorú je Poskytovateľ v zmysle Zmluvy zodpovedný, tak Poskytovateľ poskytne Účastníkovi primeranú zľavu z výšky Ceny za používanie Služby.

12.12. V prípade, že reklamácia Účastníka voči sume Ceny za používanie Služby alebo reklamácia voči kvalite poskytovanej Služby (Porucha) bude Poskytovateľom uznaná za opodstatnenú, bude suma z Ceny za používanie Služby priznaná Účastníkovi v zmysle reklamácie zúčtovaná vo fakturačnom Období nasledujúcom po tom Období, v ktorom bola reklamácia Poskytovateľom uznaná.

12.13 Účastník má právo na primeranú zľavu z Ceny za používanie Služby v prípade nemožnosti využitia Služby bez jeho zavinenia v zmysle Podmienok; toto právo musí uplatniť najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa príslušného zúčtovacieho Obdobia, inak toto právo zaniká.

12.14. Účastník je oprávnený v zmysle Zákona predložiť Telekomunikačnému úradu SR spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a Účastník nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný.

12.15. Reklamácia „Koncového zariadenia Poskytovateľa“ (modem), bude vybavená len v prípade vrátenia kompletného zariadenia v pôvodnom balení.

 

 

 

ŠIESTA ČASŤ

Trvanie a zánik zmluvy

Článok 13

Vznik Zmluvy

13.1. Zmluva sa považuje za riadne uzavretú okamihom podpísania všetkých Zmluvných dokumentov oboma zmluvnými stranami.

13.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.

Článok 14

Zánik Zmluvy

14.1. Zmluva môže by ukončená písomnou dohodu oboch zmluvných strán, pričom podpisy osôb oprávnených konať za Poskytovateľa a Účastníka musia by na tej istej listine.

14.2. Obe zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedá za podmienok, spôsobom a v lehotách stanovených Podmienkami, Zmluvou a Zákonom.

14.3. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu, ak

14.3.1. nemôže ďalej poskytovať Službu v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby,

14.3.2. Pripojí na verejnú sieť 4WAY Koncové zariadenie Účastníka, ktoré nespĺňa požiadavky Zákona a osobitných predpisov alebo používa toto zaradenie v rozpore so schválenými podmienkami a toto ďalej používa napriek výzve Poskytovateľa na jeho odpojenie,

14.3.3. Účastník používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi  kontrolu jej používania,

14.3.4. Účastník neoprávnene zasiahne do Koncového zariadenia 4WAY, Technického zariadenia 4WAY alebo Siete 4WAY alebo takýto zásah umožní tretej osobe hoci aj z nedbanlivosti,

14.3.5. Účastník nezaplatil niektorý zo svojich peňažných záväzkov, ktorý im vznikol u Poskytovateľa zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, a to ani do 15 dní odo dňa náhradného termínu splatnosti určeného v upomienke.

14.3.6. Účastník poškodil alebo poškodzuje meno a povesť Poskytovateľa

14.4. Účastník je oprávnený písomne vypovedať Zmluvu, ak :

14.4.1. Poskytovateľ neposkytuje Službu v súlade so Zmluvou alebo ju poskytuje s chybami.

14.4.2. Poskytovateľ neodstráni reklamovanú chybu Služby (Poruchu).

14.5. Účastník je oprávnený do pätnástich dní od oznámenia o zvýšení sadzieb Cenníka písomne vypovedať Zmluvu.

14.6. Účastník môže písomne vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, pričom z doručenej písomnej výpovede musí by Poskytovateľovi  zrejmé, koho a akej veci sa predmetná výpoveď Zmluvy týka.

14.7. Výpovedná doba jeden mesiac je rovnaká pre obe zmluvné strany; začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane; uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Zmluvy na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná doba.

14.8. Zmluvu možno ukončiť aj odstúpením od Zmluvy za podmienok a spôsobom stanovenými Podmienkami, Zmluvou a Zákonom.

14.9. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak :

14.9.1. Účastník uviedol v Objednávke nepravdivé údaje týkajúce sa jeho identifikácie.

14.9.2. Účastník nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených Podmienkami,

14.9.3. Účastník protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom zneužíva Službu,

14.9.4. Účastník je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie,

14.9.5. na Účastníka bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok Účastníka bol zamietnutý pre nedostatok majetku,

14.9.6. na majetok Účastníka bola nariadená exekúcia.

14.10. V prípade, že Poskytovateľ využije svoje právo určené v bode 14.9. Podmienok, akákoľvek suma uhradená Poskytovateľovi prevyšujúca dlh Účastníka voči Poskytovateľovi v čase odstúpenia Poskytovateľa od Zmluvy sa považuje za zmluvnú pokutu Účastníka za nesplnenie jeho záväzku určeného Zmluvou alebo Podmienkami, ktorý bol dôvodom pre odstúpenie Poskytovateľa  od Zmluvy.

14.11. Odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v Podmienkach a v Zmluve táto zaniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené druhej zmluvnej strane.

14.12. Poskytovateľ zašle Účastníkovi po zániku Zmluvy konečné vyúčtovanie, ktoré je Účastník povinný do siedmich dní uhradiť.

SIEDMA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 15

Zmena Zmluvných dokumentov, Cenníka

15.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu Podmienok a/alebo Cenníka v priebehu doby trvania Zmluvy.

15.2. Zmluvu je možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán formou písomne uzavretého Dodatku.

15.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak dôjde v zmysle bodu 15.1. Podmienok k zvýšeniu sadzieb Cenníka, písomne takúto zmenu oznámi Účastníkovi, a to minimálne pätnásť dní pred účinnosťou takejto zmeny.

15.4. V prípade, že sa menia Podmienky a/alebo Cenník, tak je dohoda o zmene týchto dokumentov platná okamihom prvého využitia Služby Účastníkom za účinnosti Poskytovateľom zmenených Podmienok a/alebo Cenníka, s ktorými bol Účastník riadne oboznámený podľa týchto Podmienok, a to s

účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Podmienok a/alebo Cenníka.

Článok 16

Zodpovednosť za škodu

16.1. Poskytovateľ nenesie voči Účastníkovi zodpovednosť za vznik škody, ktorú môže spôsobiť obsah údajov prenášaných Účastníkom v Sieti Internet.

16.2. Poskytovateľ zodpovedá Účastníkovi za škodu, ktorú mu Poskytovateľ spôsobil  zavineným porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj Zmluvných dokumentov výlučne v rozsahu určenom Podmienkami, nezodpovedá však za ušlý zisk Účastníka spôsobený porušením svojich povinností určených v Zmluve. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu spôsobenú Účastníkovi v dôsledku riadneho nesplnenia si povinností určených Zmluvou a Podmienkami je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť Účastníkom uhradeného Ceny za používanie  Služby alebo pomerne znížiť Cenu za používanie Služby za obdobie chybného poskytovania Služby podľa podmienok Zmluvy a Podmienok.

16.3. V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov Účastníka stanovených v Zmluve a v Podmienkach vznikne Poskytovateľovi škoda, je túto škodu Účastník povinný Poskytovateľovi v celej výške nahradiť.

16.4. V prípade, že Účastník hoci aj bez zavinenia poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v Zmluve, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Účastníka zaplatenie zmluvnej pokuty. Poskytovateľ je zároveň oprávnený požadovať v celej výške náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti.

16.5. Účastník zodpovedá za vznik akejkoľvek škody v Sieti 4WAY, na Koncovom zariadení Poskytovateľa, ako aj Technickom zariadení Poskytovateľa, a to od okamihu ich umiestenia v priestore Účastníka až do okamihu odvezenia týchto technických zariadení Poskytovateľom.

16.6. Poskytovateľ nezodpovedá Účastníkovi za vznik škody, ktorá mu vznikne nesplnením ktorejkoľvek z podmienok určených v článku 6 Podmienok.

16.7. Poskytovateľ nezodpovedá Účastníkovi za vznik škody spôsobenej technickou, kapacitnou a/alebo inou nespôsobilosťou inej pevnej alebo mobilnej verejnej telekomunikačnej siete iného telekomunikačného podniku, prostredníctvom ktorej sa Účastník pripája na Sieť 4WAY a Sieť Internet.

16.8. Poskytovateľ nezodpovedá Účastníkovi za vznik škody, ktorá mu vznikne nesplnením ktorejkoľvek z podmienok určených v bode 8.1. Podmienok.

Článok 17

Doručovanie

17.1. Všetky správy, upomienky a iné informácie posielané Poskytovateľom elektronickou poštou alebo formou listu Účastníkovi v súvislosti so Zmluvou sa považujú za riadne doručené Účastníkovi uplynutím siedmich dní odo dňa ich zaslania Účastníkovi na jeho poslednú známu adresu. V prípade, že Účastníkovi nemohol byť z akéhokoľvek dôvodu oznámený obsah akejkoľvek listiny mu zasielanej Poskytovateľom, považuje sa táto listina za doručenú uplynutím siedmich dní odo dňa doručenia listiny do dispozičnej sféry Účastníka. Ak Účastník v tejto lehote oznámi Poskytovateľovi, že listina mu nebola doručená, bude mu doručený opis tejto listiny.

17.2. Ak nie je možné Účastníkovi oznámiť a doručiť akúkoľvek Faktúru zasielanú Účastníkovi v súvislosti so Zmluvou, považuje sa táto za oznámenú a doručenú prvým dňom po skončení lehoty splatnosti odoslanej Faktúry.

 

Článok 18

Osobitné ustanovenia

18.1. Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou.

18.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia v zmysle bodu 18.1. Podmienok ani do pätnástich dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu výlučne na miestne a vecne príslušnom súde Poskytovateľa, a to v závislosti od právneho statusu Účastníka.

18.3. Poskytovateľ a Účastník sa dohodli, že právny vzťah týkajúci sa Koncového zariadenia Poskytovateľa, ktoré využíva Účastník pri používaní Služby, sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi nájomnú zmluvu.

Článok 19

Telekomunikačné tajomstvo

19.1. Poskytovateľ je v zmysle Zákona oprávnený na spracovanie a uchovávanie osobných údajov na základe registrácie Úradu na ochranu osobných údajov.

19.2. Účastník dáva Poskytovateľovi výslovný súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v Objednávke a Zmluve, a to do doby, pokiaľ bude Účastník v platnom zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom.

19.3. Poskytovateľ  sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Účastníka jeho osobné údaje, ako aj údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa Zákona, okrem prípadu, ak by bol Poskytovateľovi osobitným zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.

Článok 20

Záverečné ustanovenia

20.1. Tieto Podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňa 01.04.2016.

20.2. Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej Zmluvy.

20.3. Zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

20.4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

20.5. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo Zmluvných dokumentov je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a Zmluvných podmienok. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy.

20.6. Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

20.7. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom podpisu Zmluvy a Zmluvných dokumentov oboma zmluvnými stranami.

20.8. Ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu možno meniť len na základe písomných zmien a Dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.

20.9. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

20.10. Účastník podpisom Zmluvy potvrdzuje, že si Podmienky pozorne prečítal, výšky jej ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto Podmienkam v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripája v Zmluve svoj podpis.

verify

Po odoslaní Vás budeme kontaktovať do 24 hodín

* Tento údaj je povinný

Facebook